St. Mark Parish, Lake Andes, hosting annual parish dinner